Publikováno

ČTENÍ AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ aneb stáhněte si informace z kosmické databanky

Jindra Chuchlová

JAK JSEM SE DOSTALA K AKÁŠICKÝM ZÁZNAMŮM

První zmínky a informace o Akáše se ke mne dostaly v roce 1998. Kdykoli jsem o Akáše někde zaslechla, zbystřila jsem. V knihách, které mi pak přicházely do cesty, byly předkládané různé verze a pojetí. Některé se mnou souzněly, jiné méně. Svá první samostatná bádání a kontakty se svým archivem duše jsem začala v roce 2000. Dodnes mám schované své první i průběžné zápisky a zpětně mohu vidět pravdivost, dokonalé souvislosti a hlubokou moudrost, jež mi v pravý čas poskytovaly.

CO JE AKÁŠA

Akášické záznamy znáte možná  pod  jiným názvem. Každý z nás jistě někdy slyšel pojmy Informační pole, Kvantové pole. Staré kultury toto pole zase označovaly jako Kronika Akáša, Boží kniha, Kniha života. Ať to nazveme jakkoli, nic to nemění na,,charakteru“. Takže si to stručně shrňme: Akáša je jednak velejemná primární substance, ze které je vše vytvořeno. Zároveň je to vše propojující,,pole vědomí“, dostupné kdykoli a kdekoliv. Dále má takové kvality, že vše v ní zanechává svůj otisk. Můžete si ji představit jako citlivou fólii, do které se otiskuje vše, co se přihodí na planetě. Plní i funkci jakéhosi zrcadla. Sbírá zkušenosti a odráží zpět veškeré tyto duchovní, energetické i fyzické děje, nashromážděné všemi vrstvami. V podobě světelných a zvukových vibrací jsou tam však zaznamenány nejen události dokonané, ale také všechny potenciály a pravděpodobné budoucnosti. Z pohledu lineárního to vnímáme jako minulost, přítomnost, budoucnost. Z nadčasového pohledu Ducha je vše přítomnost a probíhá současně. Každá událost je uložena společně se všemi vztahy, souvztažnostmi k minulým, současným a budoucím možnostem, jež probíhají simultánně. Akášický záznam mají všechny bytosti, každé místo, věci, planety, Galaxie a Vesmír. A tyto záznamy – osobní, planetární i vesmírné – se neustále mění, rozšiřují, upravují, přepisují a upřesňují, v souladu s tím, jak se vyvíjíme a projevujeme, my i lidstvo celkově. Vaše životní zkušenost a unikátní energie zůstává v podobě vibrací, jako přínos planetě a lidstvu, i poté, co nejste na Zemi.

AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY OSOBNÍ

Nás však na semináři zajímá především osobní záznam naší duše na její pouti. Každý z nás má

svůj osobní archiv. Zahrnuje ve formě vibrací celé naše duchovní bytí, všechny naše životy, náš duchovní úkol, karmu. Obsahuje vše, co si kdy duše v průběhu své existence myslela, co cítila,

co kdy řekla nebo udělala. Nese také všechny naše potenciály, pravděpodobné budoucnosti

a rovněž univerzální božské energie a vědění. Energii a informaci toho, kým jste / byli / můžete být / drží DNA v lidském těle ve dvojité šroubovici. Pokud jste zde žili tisíce životů, tak jsou v ní uloženy tisíce životů a jsou všechny přístupné. Tento záznam, spolu se záznamy z generací, se do naší DNA otiskuje či aktivuje při narození a má vliv na náš každodenní život, postoje, vztahy.

Formuje naše jednání, naši komunikaci. Zabarvuje vnímání sebe sama, lidí, světa. Akášou jsme poháněni a vedeni do situací a učení. Dokonale přesně, jak je pro náš duchovní růst v daný okamžik vhodné.

PŘIPOMÍNKY MINULÝCH ŽIVOTŮ

Jelikož jsme vždy jakýmsi kondenzátem ( či extraktem ) všech zkušeností a prožitků duše, je naše energie naprosto neopakovatelná a náš charakter rozmanitý a mnohovrstevný. Je velmi dobře patrné, u sourozenců stejných rodičů, jak se od sebe od dětství liší. Generační a genetické vlivy jsou pouhým zlomkem, oproti vlivu osobní historie duše. Na první pohled jsou patrné určité záliby, schopnosti, talenty, ale také strachy. V pozdějším věku inklinujeme k určité práci. Jsme magneticky přitahováni do vztahů s konkrétními lidmi. Cítíme k nim sympatie a někdy také bez zjevných příčin i antipatie. Preferujeme nějaký styl oblékání, bydlení. Máme odlišné chutě a oblíbené pokrmy. Volají nás dálky. Tíhneme k nejrůznějším místům, zemím či historickým epochám. Často se prožité promítá i do snů. Jsou pro nás charakteristická určitá gesta. Mnohé o nás prozrazuje chůze a držení těla. Vodítkem mohou být i mateřská znamínka, bolesti, defekty. Někdo dokonce prožívá pocity déjà vu.  To vše totiž souzní s archivem duše a odráží naši jedinečnost.

TERAPEUTICKÉ POJETÍ SEMINÁŘE

Akášu můžeme připodobnit ke,,kosmickému internetu“, který nám, jakmile otevřeme záznamy dané osoby, umožňuje vyhledat určité informace pomocí jakéhosi jemněhmotného Googlu. Hledání zážitků jiných vtělení naší duše však není samoúčelné, jen pro uspokojení zvědavosti, ega a už vůbec ne pro senzaci. Záměrem je posílení integrity, zdraví, sebelásky, vnitřní síly a vnitřní svobody. Největší dlouhodobé problémy vznikají z negativních domněnek, které si vytváříme v důsledku těžkostí, které jsme prožili. Nejlepší způsob, jak vykročit na cestu ke šťastnému životu, je uvědomit si tyto skutečnosti a nechat je odplynout. Jak říkal i Carl Gustav Jung:,,Dokud neučiníte podvědomé vědomým, bude řídit váš život a vy tomu budete říkat osud.“ Potíže nám způsobují vždy jen ty nevědomé energie, ne ty vědomé. Ale když vynesete tyto skryté informace do světla vědomí, můžete to opravit, přeprogramovat, změnit Není to o tom být někým jiným, ale o očištění vlastností, které vás blokují. Z téhož důvodu je velmi užitečné vědět o našich jiných životech co nejvíce. Důraz však není na tom, kým jsme kdysi byli – podstatné je, jak jsme schopni dané informace využít v našem nynějším životě. Pochopíme-li, odkud se vzaly naše vzorce a bloky, dokážeme je snadno odstranit a budeme schopni zaujmout pozitivní postoj k řadě otázek v oblasti zdraví, vztahů, seberealizace i peněz. Prozkoumáme–li, jak velice nás ovlivňují i dnes, můžeme odstranit jejich negativní vlivy a rovněž se napojit na vše, co v nich bylo dobré a pozitivní. Proto vedu účastníky k tomu, aby se při práci s archivem své duše zaměřili zároveň na hledání odpovědí např. na otázky: Jak mne daný život ovlivnil? K jakým přesvědčením nebo postojům mne dovedl? Pomáhají mi tato přesvědčení v současném životě, nebo jsou naopak překážkou? Co zvláštního a důležitého mne ten život naučil? Jak mi to může posloužit dnes? Jakou lekci mi chce Duch poskytnout? Zbyl mi z tohoto života nějaký nedokončený úkol? Jak ho mohu dokončit teď? Jak mám jednat, abych z této zkušenosti vytěžil/a co nejvíce a mohl/a se posunout kupředu? Jaký zvláštní dar mi z tohoto života zůstal? Jaké myšlenky a přesvědčení si mám zvolit, aby mě posílily? V návaznosti na tyto informace se na semináři věnujeme přepsání těchto omezujících kódů i dalším metodám sebe-uzdravení. Přičemž tato práce blahodárně ovlivňuje všechny naše inkarnace. Díky těmto poznatkům a uvolnění podvědomých programů dokážeme pak transformovat naši současnost a vytvořit pozitivní budoucnost. Vždycky máte k dispozici nejvyšší plán příležitostí, pokud si jej zvolíte. Uzdravení v záznamech začíná většinou nenápadným otevřením vědomí, které postupně vede k hlubším změnám…

JAK PRACUJEME

Na semináři se účastníci seznámí s jednoduchými technikami, krok za krokem si vše osvojí a díky způsobu práce zároveň procvičí prakticky na svých vlastních aktuálních tématech. Dobrým předpokladem pro tuto metodu je také schopnost se na chvíli uvolnit a zmírnit převahu levé racionální hemisféry. Lidé, kteří jsou již zvyklí jakýmkoli způsobem být v kontaktu se svým nitrem a,,vypnout“ myšlenky, budou v tomto případě ve výhodě a výsledky asi pocítí rychleji. Ale vše

se dá trénovat a opakováním zdokonalovat, takže i nováčci, ztišením a meditací nepolíbení, se nemusí bát účasti. Akáša je tak jemná a plná světla a rychlých vibrací, že vám přivodí opravdový energetický posun ve vědomí.

ZPŮSOBY, JAKÝM DOSTÁVAJÍ LIDÉ SDĚLENÍ

Jak již bylo řečeno, osobní archiv si nosíme stále sebou ve své DNA a svém energetickém poli. Přístup tedy máme rozhodně zaručený. Úkol spíše spočívá v tom, jak tyto informace, uložené v podobě světelných vibrací, pro nás zprvu neuchopitelné a málo čitelné, dešifrovat. Prvním krokem je převést informace z vysokovibrační dimenze vědění, pomocí rozhraní 8. a 7.čakry, do hustší, více hmatatelné formy. Dále se jednoduchými postupy ukotvujeme ve svých záznamech a propojujeme s nimi důležité,,překladače“ energetického i hmotného těla, aby nám mohly být adekvátní informace přeloženy do,,lidštiny“.

PŘEKLADAČE SMYSLŮ

Důležitým těžištěm pro příjem informací jsou horní čakry, od srdeční po korunní, které následně umožňují tuto řeč vibrací, pomocí nehmotných i hmotných lidských smyslů, převést do rozmanitých forem, v závislosti dle nastavení příjemce.

FORMY, JAKÝM SE PROJEVUJÍ

Tyto informace, přenášené díky pravé mozkové hemisféře, mohou přicházet v podobě obrazů, videa a myšlenkových podnětů, někdy pomocí abstraktních symbolů či metafor, občas také jako zvuky a pocity. Proces,,čtení“ se udržuje, jestliže člověk k tomu, co přichází, co se právě odehrává, přiřazujete význam. A je jedno, zda tak činí pomocí probíhajících myšlenek, prostřednictvím zformulovaného, proneseného slova či skrze psaní. Za pomoci levé mozkové hemisféry je k těmto informacím přiřazena hodnota, jež nejlépe vystihuje tuto energii a odpovídá slovní zásobě a pojetí světa účastníka. V každém případě tyto informace přesahují rámec intuitivního vedení pro,,tady a teď“ a zahrnují širší perspektivu z pohledu celkového plánu duše.

O DŮLEŽITOSTI UVOLNĚNÍ A HLADINĚ ALFA

Někdo může namítnout, že si vše jen vymýšlí, že je to jeho fantazie. Tyto reality z jiných dob nemusí být v souladu s dnešními představami a rozum se brání. Přestože jsou informace a prožitky pravdivé, při dominanci levé hemisféry může člověk tyto vjemy odmítat. Pokud budou síly hemisfér vyrovnané, člověk tyto informace akceptuje a nepochybuje. Získá –li při této práci převahu pravá hemisféra, můžeme se posunout,,v čase“, vnímat jasně všemi smysly, získat cenná a přesná sdělení. Často jsou tyto údaje i ověřitelné.

MOŽNOSTI VYUŽÍTÍ

Kromě svého uzdravování a aktivování svých potenciálů a talentů, můžete využít práci s akášou k vyhledání informací o nejrůznějších místech, objektech, podpořit studium, či se otevřít inspiraci pro jakoukoli kreativní činnost.

V ČEM POMÁHÁ PRÁCE SE ZÁZNAMY MNĚ

Díváme -li se na svůj život z úrovně své osobnosti, náš pohled je ohraničený pozemskými zkušenostmi v tomto životě. Podíváme-li se však zorným úhlem záznamů, pomáhá nám to vysvobodit z iluzí. Mně osobně má dlouhodobá soukromá komunikace s duší a akášou pomohla lépe pochopit sebe sama. Mnoho z mých vnitřních konfliktů, nejrůznější neopodstatněné obavy, neadekvátní reakce v určitých situacích ale také širokou škálu tendencí a tužeb. Znatelně omezila mé porovnávání se s ostatními a z toho vyplývající frustrace. Prohloubila mou sebelásku, sebeúctu a vnitřní sílu.

Článek byl ve zkrácené úpravě otištěn v časopisu Sféra (listopad 2017)

 

Od roku 2012 zařazuji seminář,,Čtení z ákášických záznamů“ do pravidelné nabídky.

Aktuální termíny naleznete na www.narucsvetla.wz.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *